Taiwan Association for the Study of Small Intestinal Diseases(TASSID)

Board of Directors and Supervisors

2020~2022

President
Ming-Yao Su
Executive Board
Chia-Long Lee, Deng-Chyang Wu, Kuan-Yanng Chen, Horng-Yuan Wang
Directors
Tsung-Chun Lee, Wei-Kuo Chang, Yang-Yuan Chen, Cheuk- Kay Sun, Wei-Bin Lin,
Jen-Wei Chou, Chi-Ming Tai, Keng-Liang Wu, Hsi-Channg Lee, Jiing-Chyuan Luo
Executive Supervisor
Hsiu-Po Wang
Supervisors
Chih-Sheng Hung, Wei-Chen Tai, Chen-Shuan Chung, Chen-Wang Chang
Secretary General
Chih-Yen Chen
Vice-Secretary General
Chia-Hung Tu, Ching-Pin Lin, Wen-Hung Hsu, Hus-Heng Yen, Tien-Yu Huang, Chia-Jung Kuo, Puo-Hisen Lee

Credentials Committee

Convener
Chia-long Lee
Member
Horng-Yuan Wang, Deng-Chyang Wu, Keng-liang Wu, Jen-Wei Chou, Chi-Ming Tai, Tsung-Chun Lee,
His-Channg Lee, Chih-Sheng Hung
Vice-Secretary General
Chia-Hung Tu

Education and Research Committee

Convener
Kuan-Yanng Chen
Member
Keng-liang Wu, Jen-Wei Chou, Wei-Bin Lin, Chih-sheng Hung, Chen-Wang Chang, Wen-Hung Hsu,
Chen-Ming Hsu, Tien-Yu Huang, Hsu-Heng Yen, Chen-Shuan Chung, Hsi-Channg Lee
Vice-Secretary General
Chia-Jung Kuo

Medical Committee

Convener
Horng-Yuan Wang
Member
Chia-long Lee, Chia-Jung Kuo, Tsung-Chun Lee, Deng-Chyang Wu, Ching-Pin Lin, Cheuk-kay Sun,
Wei-Kuo Chang, Chen-Wang Chang, Yang-Yuan Chen, Kuan-Yang Chen, Jiing-Chyuan Luo
Vice-Secretary General
Tien-Yu Huang

Medical Education and Ethics Committee

Convener
Hsiu-Po Wang
Member
Yi-Jen Fang, Chia-Hung Tu, Wei-Chen Tai, Hsu-Heng Yen, Chi-Ming Tai, Jiing-Chyuan Luo
Vice-Secretary General
Wen-Hung Hsu

International Relations Committee

Convener
Deng-Chyang Wu
Member
Horng-Yuan Wang, Tsung-Chun Lee, Cheuk- Kay Sun, Wei-Kuo Chang, Chih-Yen Chen
Vice-Secretary General
Hus-Heng Yen

Editorial Board

Convener
Yang-Yuan Chen
Member
Tien-Yu Huang, Hsu-Heng Yen, Chi-Ming Tai, Wei-Chen Tai, Wei-Bin Lin
Vice-Secretary General
Ching-Pin Lin

Finance Committee

Convener
Kuan-Yang Chen
Chief Financial Officer
Ching-Pin Lin